Pravila privatnosti


Pravila privatnosti

Vaša privatnost i sigurnost vaših podataka su nam važni. V súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov,,bs,najmä nové európske nariadenie o ochrane údajov,,bs,GDPR,,en,nadobudol účinnosť,,hr,máj,,hr,a zákona o vykonávaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov,,bs,sme povinní informovať Vás o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi,,hr,Naše IT systémy sú chránené pred neoprávneným prístupom,,hr,upravovať alebo šíriť vaše informácie,,bs,ako aj stratu alebo vymazanie technických a organizačných opatrení,,hr,Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú,,bs,Názov a údaje správcu údajov,,bs, posebice novoj Europskoj općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine i zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, dužni smo vas obavijestiti o tome kako postupamo s vašim osobnim podacima. Naši IT sustavi zaštićeni su od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja vaših podataka, kao i gubitka ili brisanja tehničkim i organizacijskim mjerama.

Ova pravila privatnosti objašnjavaju:

 • Ime i podaci upravitelja obrade podataka
 • Aké osobné údaje sú,,hr,Ktoré údaje zbierame a ako ich používame,,hr,Právny základ pre zhromažďovanie vašich osobných údajov,,bs,Ochrana údajov,,hr,Vaše práva a voľby,,hr,Čo sú to?,,hr,sušienky,,bs,a prečo ich používame,,hr,Prečo musíte súhlasiť s podmienkami Vyhlásenia o ochrane osobných údajov,,hr,Názov a údaje manažéra procesov,,hr,Zodpovednosť za manipuláciu s osobnými údajmi ako spracovateľ je hradená,,hr,APARTMÁNY TARABOKIJA,,bs,Všeobecná deklarácia definuje,,hr,osobné údaje,,hr,ako aj akékoľvek údaje týkajúce sa jednotlivca, ktorého totožnosť je identifikovaná alebo identifikovateľná,,hr?
 • Koje podatke prikupljamo i kako ih koristimo?
 • Pravna osnova za prikupljanje vaših osobnih podataka
 • Zaštita podataka
 • Vaša prava i izbori
 • Što su “kolačići” i zašto ih koristimo?
 • Zašto morate prihvatiti uvjete iz Izjave o privatnosti?
 • Kontakt

 

Ime i podaci upravitelja obrade

Odgovornost za obradu osobnih podataka kao upravitelja obrade snosi:

APARTMANI TARABOKIJA

 

Aké osobné údaje sú,,hr,Ktoré údaje zbierame a ako ich používame,,hr,Právny základ pre zhromažďovanie vašich osobných údajov,,bs,Ochrana údajov,,hr,Vaše práva a voľby,,hr,Čo sú to?,,hr,sušienky,,bs,a prečo ich používame,,hr,Prečo musíte súhlasiť s podmienkami Vyhlásenia o ochrane osobných údajov,,hr,Názov a údaje manažéra procesov,,hr,Zodpovednosť za manipuláciu s osobnými údajmi ako spracovateľ je hradená,,hr,APARTMÁNY TARABOKIJA,,bs,Všeobecná deklarácia definuje,,hr,osobné údaje,,hr,ako aj akékoľvek údaje týkajúce sa jednotlivca, ktorého totožnosť je identifikovaná alebo identifikovateľná,,hr?

Opća deklaracija definira “osobne podatke” kao sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet identificiran ili se može identificirati. Osoba, ktorej identitu možno identifikovať, je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo,,hr,najmä pomocou identifikátorov, ako je meno,,hr,priezvisko,,hr,identifikačné číslo,,hr,napr,,hr,OIB,,en,informácie o polohe,,bs,identifikátor siete,,hr,IP adresa,,ro,alebo s pomocou jedného alebo viacerých faktorov, ktoré sú vlastné fyzickému,,hr,soľný,,hr,genetický,,bs,duševné,,hr,ekonomický,,bs,kultúrnej alebo sociálnej identity tohto jednotlivca,,hr,Zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré chcete poskytnúť, alebo osobné údaje potrebné na poskytnutie,,hr,alebo zlepšiť službu,,hr, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, prezime, identifikacijski broj (npr. OIB), informacije o lokaciji, identifikator mreže (npr. IP adresa) ili s pomoći jednog ili više čimbenika koji su svojstveni fizičkom, fiziološkom, genetskom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu tog pojedinca.

Koje podatke prikupljamo i kako ih koristimo?

Prikupljamo samo osobne podatke koje želite pružiti ili osobne podatke potrebne za pružanje i / ili poboljšanje usluge. Údaje sa zhromažďujú a prijímajú prostredníctvom našich stránok,,bs,Vaše osobné údaje nám priamo doručíme,,hr,napríklad,,bs,keď nás oslovujete alebo používate cookies, aby ste pochopili, ako používate naše webové stránky a aplikácie,,hr,Môžete nám zadať svoju e-mailovú adresu,,hr,názov,,bs,telefónne číslo a ďalšie informácie, aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich službách,,bs,alebo jednoducho, ak chcete dostávať informácie o akciách,,bs,a / alebo iné aktivity a ponuky,,hr,Vaše osobné údaje používame výlučne na obchodné účely,,hr. Vaši osobni podaci su nam izravno dostavljeni (na primjer, kada nam se obraćate ili pomoću kolačića kako bismo razumjeli kako koristite naše web stranice i aplikacije) .Možete nam dati svoju adresu e-pošte, ime, telefon broj i druge informacije kako bismo vam mogli pružiti informacije o našim uslugama, anketama ili jednostavno ako želite primati informacije o radnjama, popustima i/ili drugim aktivnostima i ponudama. Vaše osobne podatke koristimo isključivo u poslovne svrhe, ako aj pre riadenie,,hr,podporu a spätnú väzbu o poskytovanej službe,,bs,a aby sa zabránilo narušeniu bezpečnosti,,bs,alebo zmluvných podmienok,,hr,V závislosti od účelu zhromažďovania a spracovania vašich osobných údajov,,bs,právnym základom pre vaše spracovanie údajov môže byť,,hr,súhlas,,hr,záujmu našej spoločnosti,,hr,zlepšenie našich produktov a služieb,,bs,predchádzanie podvodom,,hr,zabezpečenie a udržiavanie nástrojov, ako sú webové stránky,,bs,zariadenia, ktoré sú bezpečné,,hr, podršku i povratne informacije o pruženoj usluzi, kao i za sprječavanje kršenja sigurnosti, zakona ili ugovornih uvjeta.

Pravna osnova za prikupljanje vaših osobnih podataka

Ovisno o svrsi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka, pravni temelj vaše obrade podataka može biti: vaš pristanak, legitimni interes naše tvrtke (poboljšanje naših proizvoda i usluga, sprječavanje prijevara, osiguranje i održavanje alata kao što su web-lokacije / uređaji siguran za uporabu), vykonanie požadovanej zmluvy alebo služby a predpisy, ktoré vyžadujú spracovanie osobných údajov,,hr,Používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným alebo neoprávneným prístupom alebo používaním,,bs,ako aj náhodná strata údajov,,hr,Naši partneri môžu spracovať vaše osobné údaje len na základe vyššie uvedených technických a organizačných bezpečnostných opatrení,,hr,Vaše osobné údaje sú chránené pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou,,bs.

Zaštita podataka

Koristimo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu vaših osobnih podataka od nezakonitog ili neovlaštenog pristupa ili uporabe, kao i od slučajnog gubitka podataka. Naši partneri za obradu podataka mogu obraditi vaše osobne podatke samo podložno gore navedenim tehničkim i organizacijskim sigurnosnim mjerama. Vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, zničenie alebo poškodenie,,hr,Vaše práva a príležitosti,,hr,Pokiaľ ide o zber a spracovanie vašich osobných údajov,,hr,máte nasledujúce práva, ktoré sme povinní poskytnúť,,hr,Právo na prístup,,hr,Právo na opravu údajov,,bs,Právo vymazať údaje,,bs,Právo obmedziť spracovanie údajov,,bs,Pravo na prigovor,,ru,Právo na prenos údajov,,bs,Podávanie sťažností dozornému orgánu,,hr,Právo odvolať súhlas,,hr,Máte právo dostať od nás potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje spracovávajú a či,,hr,ak sú spracované,,hr,prístup k osobným informáciám a nasledujúce informácie,,hr,účel spracovania,,hr.

 

Vaša prava i mogućnosti

Što se tiče prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka, imate sljedeća prava koja smo dužni pružiti:

 • Pravo na pristup
 • Pravo na popravljanje podataka
 • Pravo na brisanje podataka
 • Pravo na ograničavanje obrade podataka
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Podnošenje pritužbi nadzornom tijelu
 • Pravo na povlačenje pristanka

Imate pravo dobiti od nas potvrdu da li se vaši osobni podaci obrađuju i, ako su obrađeni, pristup osobnim podacima i sljedećim podacima: svrha obrade, kategórie osobných údajov,,hr,príjemcov osobných údajov,,hr,ako aj akékoľvek ďalšie informácie v súlade s platnými predpismi,,hr,Ak sa údaje prenášajú a spracúvajú mimo EÚ,,bs,máte právo na informácie o konkrétnych ochranných opatreniach,,bs,Ak je to možné,,hr,môžete získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú,,hr,Máte právo požiadať o opravu,,hr,vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,,bs,bez zbytočných prieťahov,,hr,Berúc do úvahy účel spracovania,,hr,máte právo doplniť neúplné osobné údaje,,hr,vrátane dodatočných vyhlásení,,hr, primatelji osobnih podataka (kao i sve druge informacije u skladu s s važećim propisima). Ako se podaci prenose i obrađuju izvan EU-a, imate pravo na informacije o posebnim mjerama zaštite. Kada je moguće, možete dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

Imate pravo od nas tražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na vas, bez nepotrebnog kašnjenja. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, uključujući i dodatne izjave. Máte tiež právo preniesť vaše osobné údaje,,hr,Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,,hr,na základe vašej konkrétnej situácie,,hr,Môžete sa postaviť proti používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu a postaviť sa proti automatickému spracovaniu,,hr,Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracovania na základe vášho predchádzajúceho súhlasu,,hr.

Imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti pritužbu u vezi s obradom osobnih podataka koji se odnose na vas, na temelju vaše konkretne situacije. Možete se usprotiviti korištenju vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga i protiviti se automatskoj obradi.

Svoju suglasnost za obradu osobnih podataka možete povući u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade koja se temelji na vašem pristanku prije povlačenja. Ak chcete svoj súhlas odvolať,,hr,kontaktujte našu kontaktnú osobu zodpovednú za ochranu údajov,,bs,pozrite si časť nižšie,,hr,Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu,,hr,Súbory „cookie“ sú neviditeľné dokumenty, ktoré sú aktuálne uložené na pevnom disku a ktoré umožňujú dodávateľovi, aby pri najbližšom čase rozpoznal lokalitu vášho počítača.,,hr,Predávajúci používa cookies len na zhromažďovanie informácií používaných na používanie webovej stránky a na optimalizáciu internetových reklamných aktivít,,bs, molimo kontaktirajte našu kontakt osobu zaduženu za zaštitu podataka (pogledajte odjeljak u nastavku). Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.

 

Što su “kolačići” i zašto ih koristimo?

Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno spremljeni na vašem tvrdom disku i omogućuju dobavljaču da sljedeći put prepozna web-mjesto vašeg računala. Prodavatelj koristi kolačiće samo za prikupljanje informacija koje se koriste za korištenje web stranice i za optimiziranje aktivnosti oglašavanja na Internetu. Každá cookie má svoju vlastnú trvanlivosť,,hr,Vďaka cookies,,hr,môžeme sledovať cestu používateľa prostredníctvom rôznych častí našej webovej stránky a prostredníctvom iných webových stránok,,bs,Cookies môžu zlepšiť komunikáciu medzi vaším serverom a počítačom,,hr,uľahčuje používanie našej webovej stránky,,hr,Prostredníctvom vášho prehliadača máte možnosť zobraziť súbory cookie z počítača,,hr,odstráňte existujúce súbory cookie alebo konfiguračné nastavenia tak, aby si všetci neukladali ani neukladali súbory cookie,,bs,Prečo musíte akceptovať podmienky uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov,,hr. Zahvaljujući kolačićima, možemo pratiti put korisnika kroz različite dijelove naše web stranice i putem drugih web stranica. Kolačići mogu poboljšati komunikaciju između vašeg poslužitelja i računala, što olakšava korištenje naše web stranice. Kroz vaš preglednik imate mogućnost prikazivanja kolačića s vašeg računala, brisanja postojećih kolačića ili podešavanja konfiguracije tako da svatko uopće ne sprema ili sprema kolačiće.

 

Zašto morate prihvatiti uvjete u Izjavi o privatnosti?

Keď navštívite naše webové stránky,,hr,prostredníctvom elektronickej komunikácie,,bs,Súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov a súhlasíte s nimi spôsobom uvedeným v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov,,bs,Ak máte záujem o poskytovanie špecifických služieb,,hr,vezmeme ďalšie osobné údaje,,hr,adresu a e-mailovú adresu,,hr,V takom prípade,,hr,budeme požadovať váš súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov,,hr,ktoré sa použijú výlučne na účely, na ktoré ste nám poskytli,,hr,Ak máte otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov,,hr, kao i putem elektroničke komunikacije, pristajete na obradu vaših osobnih podataka i pristajete na njih na način kako je navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti. Ako ste zainteresirani za pružanje određenih usluga, uzet ćemo dodatne osobne podatke (ime, prezime, adresu i e-mail adresu). U tom slučaju, tražit ćemo vaš pristanak na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka, koji će se koristiti isključivo u svrhu za koju ste nam dali. Ako imate pitanja u vezi s ovom Izjavom o privatnosti, kontaktujte nás a my Vám radi odpovieme na všetky vaše otázky,,hr,Základné informácie,,hr,používanie vašich práv alebo akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov,,bs,môžete kontaktovať našu zákaznícku podporu prostredníctvom e-mailu na adrese,,bs,alebo telefonicky,,hr,00385,,en,Vaše požiadavky a žiadosti spracujeme bez zbytočného odkladu av súlade s právnymi záväzkami,,bs,a dáme vám vedieť o opatreniach, ktoré sme prijali,,hr,Zásady ochrany osobných údajov,,hr,Vaše súkromie a bezpečnosť vašich informácií sú pre nás dôležité,,bs.

Kontakt

Za osnovne informacije, iskorištavanje svojih prava ili bilo kakva pitanja u vezi s ovom Izjavom o privatnosti, možete kontaktirati našu korisničku podršku putem e-pošte na marija.tarabokija183 @ gmail.com alebo telefonicky,,hr,Naša webová stránka používa cookies, aby vám poskytla plnú skúsenosť,,bs,Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s našimi pravidlami ochrany osobných údajov,,bs,súhlasím,,hr,Prečítajte si viac,,hr,Ochrana osobných údajov & amp; Zásady používania cookies,,en,Prehľad ochrany osobných údajov,,en,Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie vášho zážitku pri navigácii cez web,,en,Z týchto súborov cookie,,en,cookies, ktoré sú kategorizované podľa potreby, sú uložené vo vašom prehliadači, pretože sú rovnako dôležité pre fungovanie základných funkcií webovej stránky.,,en,Používame tiež súbory cookie tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať a porozumieť tomu, ako používate túto webovú stránku,,en,Tieto súbory cookie budú uložené v prehliadači iba so súhlasom používateľa,,en,Máte tiež možnosť zrušiť tieto cookies,,en: 00385 51 239-079, 00385 98 9631600. Mi ćemo obraditi vaše upite i zahtjeve bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama, te ćemo vas obavijestiti o mjerama koje smo poduzeli.

© Copyright Apartmani -

Prognóza Malinska, Chorvátsko; podľa WP Wunderground